ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40 (ΦΕΚ Α΄85/15.04.2020) Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 42
Διεύθυνση Ταχυδρομείων

2. Η Διεύθυνση Ταχυδρομείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Διεθνούς Ταχυδρομείου, (β) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, (γ) Τμήμα Ταχυδρομικών Κωδίκων, (δ) Τμήμα Καταγραφής, Συντήρησης και Φύλαξης Συλλογών του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου και (ε) Τμήμα Εκθέσεων, Δημοσιεύσεων και Πληροφόρησης του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου.

6. Το Τμήμα Καταγραφής, Συντήρησης και Φύλαξης Συλλογών του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) τη διαφύλαξη, προστασία, διατήρηση, έρευνα και μελέτη των υλικών, έργων και αντικειμένων του Μουσείου, (β) την παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών, συγκέντρωση της πληροφορίας για κάθε ταχυδρομικό ή φιλοτελικό έκθεμα που φτάνει στο Μουσείο, την τήρηση αρχείων με τα πλήρη στοιχεία των εκθεμάτων συμπεριλαμβανομένων και πολυμεσικών στοιχείων καθώς και την τακτοποίηση και εποπτεία του υλικού για τυχόν φθορές και αλλαγές, (γ) τη μέριμνα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε φύσεως εκθεμάτων, (δ) τον έλεγχο των κλιματολογικών συνθηκών έκθεσης και αποθήκευσης του εκθεσιακού και αρχειακού υλικού, (ε) τη μέριμνα λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) και των λοιπών συστημάτων και συσκευών, (στ) την έκδοση των ημερησίων και νυκτερινών προγραμμάτων φύλαξης (βάρδιες φυλάκων) και τον έλεγχο των υπηρεσιών φύλαξης του Μουσείου, (ζ) την εποπτεία και διαχείριση της φύλαξης του Μουσείου κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών.

7. Το Τμήμα Εκθέσεων, Δημοσιεύσεων και Πληροφόρησης του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) την προβολή του Μουσείου, τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το σχεδιασμό και την επόπτευση παραγωγής του σχετικού υλικού, καθώς και την επιμέλεια των εκδόσεων της Υπηρεσίας, (β) τη συνεργασία με άλλα μουσεία και διεθνείς μουσειακούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη ανταλλαγών, εκθεμάτων, απόψεων και εμπειριών, (γ) την πληροφόρηση των πολιτών για τα θέματα λειτουργίας του Μουσείου και την ξενάγηση επισκεπτών, (δ) τη διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, την οργάνωση και καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης, την ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης, με βάση βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα και τον εμπλουτισμό της με ελληνικές και ξένες σχετικές εκδόσεις, (ε) την εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών και την προώθηση του φιλοτελισμού, (στ) τη διαχείριση οικονομικών θεμάτων που αφορούν τα έξοδα – έσοδα του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν χορηγιών ή δωρεών, (ζ) την πώληση στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με υποχρέωση τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών, (η) το χειρισμό θεμάτων που αφορούν ανταλλαγές γραμματοσήμων με ξένες χώρες καθώς και την εκπροσώπηση του Μουσείου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.